Sociální aspekty

Průvodce sociální problematikou pro pacienty s lupénkou

Tato kapitola webových stránek pomůže pacientům s autoimunitním onemocněním kůže neboli lupénkou a jejich blízkým zorientovat se v sociálním systému České republiky a najít v něm možnosti podpory, které jim usnadní život.

Od roku 2012 došlo v sociálním systému České republiky k výrazným změnám. Veškeré služby v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávek pro osoby se zdravotním postižením lze vyřídit na takzvaných jednotných výplatních místech, což je 423 kontaktních pracovišť a 26 detašovaných úřadů práce ČR.

 

Zákon o sociálních službách

Posuzování stupně závislosti dle metodiky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a disability.

Hodnotí se 10 posuzovaných domén běžného života:

Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Nově se tento posudek používá také pro příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a mimořádné výhody – TP, ZTP, ZTP/P.

Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Životní minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálněochranný prvek. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima.

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

Posuzování stupně závislosti dle metodiky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a disability.

jednotlivec 3 410 Kč
2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970 Kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku do 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880 Kč
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 Kč

Průkazy mimořádných výhod

Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, jsou poskytovány tzv. mimořádné výhody. Stupeň těchto výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod.

O přiznání mimořádných výhod je třeba zažádat na místně příslušném úřadu práce. Pracovníci úřadu nechají posoudit zdravotní stav žadatele posudkovým lékařem a na jeho základě rozhodnou o udělení výhod.

V případě, že vám nebyly mimořádné výhody přiznány nebo vám byly odejmuty, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí výhod podat odvolání.

I. stupeň – průkaz TP

Určen pro občany s těžkým postižením. Tento stupeň zaručuje nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a nárok na přednost při osobním projednávání věci.

Za osobní projednávání věci se v tomto případě nepovažuje nákup v obchodě, obstarávání placených služeb ani ošetření nebo vyšetření u lékaře.

II. stupeň – průkaz ZTP

Pro zvlášť těžce postižené občany. Držitelé těchto průkazů mají výhody I. stupně, k tomu nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75 % obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75 % ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy.

III. stupeň – průkaz ZTP/P

Obdrží ho zvlášť těžce postižení občané s potřebou průvodce. Mimořádné výhody tohoto stupně zahrnují výhody I. a II. stupně – tedy nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75 % obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75 % ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy. Dále je to nárok na bezplatnou přepravu průvodce veřejnými hromadnými prostředky v místní i dálkové vnitrostátní dopravě.

Díky průkazu lze čerpat výhody u těchto společností:

Telefónica Czech Republic, Vodafone Česká republika, T-Mobile

Pražská plynárenská, ČEZ, RWE

Držitelům mimořádných výhod II. a III. stupně může být poskytnuta sleva ze vstupného na kulturní a sportovní akce.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa

Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností od 1. 8. 2011 tzv. „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“, který je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání. Parkovací karta je platná v rámci celé EU.

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle § 20a odst. 1 písm. f. Občané, jimž byl vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je vázána na průkaz mimořádných výhod či sociální kartu, nikoli na parkovací kartu. Platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu mimořádných výhod a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67 odst. 8. O to je třeba zažádat na úřadu obce s rozšířenou působností – na odboru dopravy. Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

Daňové úlevy

Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o různě vysoké částky. Více informací o slevách na dani se dozvíte v § 35 (předpis č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů) na internetových stránkách http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#cast3.

Poplatkové úlevy

a) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

b) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P). Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo v pobočce České pošty.

Osvobozené položky:

c) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

d) Rozhlasové a televizní poplatky

Od rozhlasového a televizního poplatku je osvobozen jednotlivec, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Sloučení původních dávek do dvou základních:

1) příspěvek na mobilitu

2) příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon o státní sociální podpoře

Rodičovský příspěvek

Přídavky na dítě

Výše přídavků na nezaopatřené dítě dle jeho věku pro rok 2014

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně dle §18 zákona č. 117/1995 Sb.
do 6 let 500,- Kč
od 6 let do 15 let 610,- Kč
od 15 let do 26 let 700,- Kč

Kalkulačka výpočtu přídavku na dítě:

http://www.penize.cz/kalkulacky/pridavky-na-dite

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se zabývá formami pomoci osobám s nedostatečnými příjmy. Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

  1. příspěvek na živobytí,
  2. doplatek na bydlení,
  3. mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí

Je to základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu.

Žádost se podává na místně příslušný úřad práce.

Příspěvek na bydlení

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů se vyplácí osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Žádost se podává na místně příslušném úřadu práce.
Ve své kůži s radostí
NFOZP - Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Facebook


Copyright ©2015 NFOZP. Kontakt: info@navzdy.info